placená inzerce
Déte nám vědět...

Cêzi šofér jel k Protijovô rychle a pod vlivem. Kaucô zacáloval na mistě. Noste pro sichr přê sobě 20 litru!

placená inzerce
měření

Únor 19, 2021 11:51 / Furtovnik

Od prostijovskéch polêcajtu – Nejaky popotahováni kvulêvá dopravnimô přestópeni je na oštarô. Duvod, proč zastavilê fáro dopraváci na dálnicê bêla vêsoká rychlosť, nakonec teho eště ê přêbêlo.

Ve štvrtek dopoledňa měřêlê na D46 směrem na Prostijov. Polêcejni mlôvči Miluše Zajicova sice nepiše z keré stranê, ale je to vlastně uplně pôtna. Jenom pro zajimavosť, dálnica spojôje zkratkó D1 ve Vyškově a D35 v Olmikô, je dlóhá 38 kilásku a ô Vyškova je částečně stavěná jako záložni ranvej pro mistni letiště.

Možná ta podobnosť s letištni plochó pomélêla padesátiletyho šoféra Kia Ceed, keré si to negde ô Prostijova frčel 136 km/hod, ê gdêž v tym mistě je povolenéch jenom 110 km/hod. A ôž ho mělê. Krom teho môda dalê takê déchnót a ôkázalo to 0,40 a 0,36 promila. To jim nevêmlóval, pré si dal večir před tym 2 pivka.

A tož co fčêl s nim? Podlevá papiru šlo o cêziho státni přislušnika a nedalo bê se vêlóčêt, že bê se tak vêhébal přestupkovymô řizeni, ôložêlê přislušnici kaucô 20 tisicu. Tô na mistě v hotovosti zacáloval, zebralê mô řidičák a zakázalê přêrozeně pokračovat v jizdě. Dohrô to bôde mět ô správniho orgánô.

Ešlê se vám zdá 20 litru málo nebo moc, našlê smê Zákon o sêlničnim provozô (361/2000 Sb.), ve zněni od 1. 10. 2020, gde se přislušnym paragrafô se piše:

§ 124a

Vybírání kauce

(1) Policista je při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích oprávněn vybrat kauci v rozmezí od 3500 Kč do 50000 Kč od řidiče, který je podezřelý ze spáchání přestupku podle tohoto zákona, je-li důvodné podezření, že se bude vyhýbat řízení o přestupku nebo že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné.

(2) Výše kauce nesmí překročit nejvyšší výměru pokuty, kterou lze za daný přestupek uložit.

(3) Při výběru kauce policista poučí řidiče o účelu vybrání kauce a podmínkách jejího vrácení a vystaví ve 3 vyhotoveních písemné potvrzení o vybrání kauce, ve kterém musí být uveden důvod vybrání kauce, její výše a správní orgán, který je příslušný k vedení řízení o přestupku.

(4) Policista ponechá 1 vyhotovení potvrzení o vybrání kauce pro evidenční účely policie, 1 vyhotovení předá řidiči a 1 vyhotovení předá spolu s kaucí nejpozději následující pracovní den správnímu orgánu, který je příslušný k vedení řízení o přestupku.

(5) Kauci nelze vybrat od osoby

a) požívající imunit a výsad podle zákona nebo mezinárodního práva,

b) jejíž jednání mající znaky přestupku se neprojednává podle zákona o přestupcích,

c) podezřelé ze spáchání přestupku, nedosahuje-li nejvyšší výměra pokuty za tento přestupek alespoň 5000 Kč.

§ 124b

Vrácení, započtení a propadnutí kauce

(1) Kauce se vrátí v plné výši, nebyl-li řidič v řízení o přestupku shledán vinným z jeho spáchání.

(2) Je-li v řízení o přestupku uložena řidiči pokuta a povinnost k úhradě nákladů řízení, rozhodne správní orgán o započtení složené kauce na zaplacení uložené pokuty a nákladů řízení. Je-li vybraná kauce vyšší než uložená pokuta a náklady řízení, vrátí se řidiči část kauce zbývající po započtení kauce na zaplacení uložené pokuty a nákladů řízení.

(3) Kauce propadne, jestliže nelze

a) řízení ukončit rozhodnutím ve věci proto, že podezřelý z přestupku je nedosažitelný nebo nečinný, nebo

b) rozhodnutí ve věci, kterým byl řidič shledán vinným, nelze doručit z důvodů uvedených v písmeni a).

(4) Vrací-li se kauce nebo její část, vyzve správní orgán bez zbytečného odkladu řidiče k vyzvednutí kauce nebo její části nebo ke sdělení potřebných údajů o bankovním účtu, na který lze kauci nebo její část vrátit. Výzva se doručuje do vlastních rukou. Kauce nebo její část propadá, nevyzvedne-li si ji řidič do 1 roku ode dne doručení výzvy nebo nesdělí-li v této lhůtě potřebné údaje o bankovním účtu. Nepodaří-li se výzvu doručit, kauce nebo její část propadá, nevyzvedne-li si ji řidič do 2 let ode dne odeslání výzvy nebo nesdělí-li v této lhůtě potřebné údaje o bankovním účtu.

(5) Propadlá kauce je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správního orgánu, který je příslušný k vedení řízení o přestupku.

 

Facebook0

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy